Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Варна

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg

Kод за междуселищно избиране: (052)

Телефони: (052) 820-800, (052) 820-802, (052) 820-905 за местни данъци и такси, (052) 820-360 за Информационно и административно обслужване, (052) 820-527 за ЕСГРАОН, (052) 820-314 за Гражданско състояние

Факс: (052) 820002www.varna.bg

Седалище и адрес


Област: Варна
Община: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна, бул."8-ми Приморски полк" № 43

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време с граждани за служителите, предоставящи административни услуги началото на работния ден е 08.00 ч. краят е 18.00 ч.

Код по Булстат


000093442

Данни от административния регистър


Идентификатор: 281


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.10.2023г.