Z6_PPGAHG80090170QT85G7N82QP2
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80091170QTOII6OF10T3

Най-нови услуги

Услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

 

 

Услуги, предоставяни от Съвет за електронни медии

 

 

 

Услуги, предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 1. 360 Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия
 2. 589 Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни
 3. 760 Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти
 4. 1449 Издаване на схема на самостоятелен обект
 5. 1683 Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия
 6. 2690 Издаване на скица на сграда

 

 

Услуги, предоставяни от Министерство на икономиката и индустрията

 

 1. 3266 Вписване на индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове
 2. 3267 Вписване на промени в обстоятелствата на вписани индустриални паркове в регистъра на индустриалните

 

 

Услуги, предоставяни от Комисия за защита на конкуренцията

 

 1. 8290001 Подаване на жалба срещу действие / бездействие или решение на възложител на Обществена поръчка
 2. 8290002 Подаване на жалба срещу действие / бездействие или решение на концеденти, в процедури за предоставяне на концесии
 3. 8290003 Подаване жалба срещу акт на Комисия за защита на конкуренцията
 4. 8290004 Подаване на искане за предварителна консултация за предстояща концентрация
 5. 8290005 Подаване на искане за установяване на антитръстови нарушения
 6. 8290006 Подаване на искане за установяване на нарушение по Закона за защита на конкуренцията
 7. 8290007 Подаване на искане за установяване на нарушение по глава седма от ЗЗК (нелоялна конкуренция)

 

 

Услуги, предоставяни от Министерство на земеделието

 

 1. 3240 Признаване на асоциация на организации на производители на земеделски продукти
 2. 3241 Признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци
 3. 3242 Признаване на междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти
 4. 3243 Признаване на междубраншова организация в сектора на плодовете и зеленчуците и другите земеделски продукти
 5. 3251 Признаване на асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти

 

 

Услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция по околна среда

 

 1. 523 Калибриране на газанализатори за измерване на атмосферни замърсители
 2. 1410 Извършва вземане на проби и измерване/изпитване на проби от компоненти и фактори на околната среда и генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда
 3. 2454 Издаване на решения за откриване/закриване на партида, за спиране на достъп до партида, решения за промяна на упълномощени представители по партида и решения за актуализиране на информацията по партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) на оператори на инсталации, авиационни оператори, верификационни органи, физически и юридически лица.
 4. 2455 Издаване на решение за одобряване/неодобряване на доклад за безопасност за предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
 5. 2456 Издаване решение за прекратяване действието на решение за одобряване на доклад за безопасност
 6. 2457 Одобрение и актуализиране на плановете за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите на авиационните оператори
 7. 2458 Извършване на трансакции, в т.ч. предаване на квоти, прехвърляне на квоти, замяна на международни кредити за еквивалентното им количество квоти, валидни за Третия период в НРТКЕПГ
 8. 2459 Издаване на разрешително за емисии на парникови газове
 9. 2461 Преразглеждане и актуализиране на разрешителното за емисии на парникови газове
 10. 2463 Преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително
 11. 2465 Издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения
 12. 2771 Актуализиране на комплексно разрешително
 13. 3049 Валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков