Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Перущица

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: obshtina@perushtitsa.egov.bg

Kод за междуселищно избиране: (03143)

Телефони: 03143/27-86

Факс: (03143) 03143 22 53perushtitsa.egov.bg

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Перущица
Населено място: Перущица
Адрес: ул. " Отец Паисий" № 2

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Има регламентирана почивка от 12,00ч до 13,00ч, като звеното за административно обслужване подсигурява неприкъсваемост на работата.

Код по Булстат


115246756

Данни от административния регистър


Идентификатор: 408


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 21.12.2022г.