Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Бяла

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: byala.rs@byala.bg

Kод за междуселищно избиране: (0817)

Телефони: (0817) 72020

Факс: (0817) 74634https://www.byala.bg/

Седалище и адрес


Област: Русе
Община: Бяла
Населено място: Бяла
Адрес: гр. Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" № 1
Пощенски код: 7100

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

8 работни часа дневно и 40 работни часа седмично

Код по Булстат


000530493

Данни от административния регистър


Идентификатор: 418


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.