Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Русе

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: mayor@ruse-bg.eu

Kод за междуселищно избиране: (082)

Телефони: (082) 881 802 , 881 811

Факс: +35982834413www.ruse-bg.eu

Седалище и адрес


Област: Русе
Община: Русе
Населено място: Русе
Адрес: гр. Русе, пл. "Свобода" 6
Пощенски код: 7000

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Официалното разпределение на работното време в рамките на един работен ден на Общинска администрация – Русе е както следва: Преди обяд от 8.30 до 12.00 часа След обяд от 13.00 до 17.30 часа Времето от 12.00 до 13.00 часа е за обедна почивка.

Код по Булстат


000530632

Данни от административния регистър


Идентификатор: 422


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.05.2024г.