Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общинска администрация - Алфатар

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: obshtina_alfatar@abv.bg

Kод за междуселищно избиране: (08673)

Телефони: 086/811 610, 08673/21 82

Факс: 086811646alfatar.egov.bg

Седалище и адрес


Област: Силистра
Община: Алфатар
Населено място: Алфатар
Адрес: гр Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
Пощенски код: 7570

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка 12:00-13:00 осигурено административно обслужване на граждани в обедната почивка

Код по Булстат


000565359

Данни от административния регистър


Идентификатор: 425


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.