Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Общински администрации - Сопот

Услуги

- Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

- Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Данни за контакт


Е-mail: oa_sopot@abv.bg

Kод за междуселищно избиране: (03134)

Телефони: (03134) 03134 6003

Факс: (03134) 03134 7660www.sopot-municipality.com

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Сопот
Населено място: Сопот
Адрес: гр. Сопот 4330ул. "Иван Вазов" №34
Пощенски код: 4330

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Преди обед: 8:00-12:00 ч. След обед: 13:00-17:00 ч. Административното обслужване към община Сопот е с непрекъснат режим на работа с клиенти:8:00-17:00 ч.

Код по Булстат


115816423

Данни от административния регистър


Идентификатор: 827


Вид администрация: Общинска администрацияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 03.10.2023г.