Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2TA5
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2T95
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност
Раждане
Раждане
Пребиваване
Образование
Работа
Преместване
Пенсиониране
Започване, извършване и приключване на стопанска дейност

Раждане

Съставяне на акт за раждане

 

Актът за раждане е официален писмен документ, в който по установения в Закона за гражданската регистрация ред, длъжностното лице по гражданското състояние регистрира събитието раждане.

 

Актът се съставя в общината или кметството на населеното място, в което се е родило лицето, въз основа на Съобщение за раждане, издадено от компетентно медицинско лице и Заявление по образец (предоставя се безплатно) от родителите на новороденото за избраните имена и постоянен адрес на новороденото. Писменото съобщение за раждане се предоставя на длъжностното лице по гражданското състояние в срок 5 дни от датата на раждането, като денят на раждането не се брои.

 

Акт за раждане въз основа на съобщение за раждане се съставя в срок 7 дни от датата на раждането, като денят на раждането не се брои.
Ако бъде извършено припознаване преди съставянето на акта за раждане и майката заяви, че няма да го оспорва, данните за припозналия се вписват в полето на акта, предназначено за данните за баща. Майката може да заяви, че няма да оспорва припознаването лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние.    

 

Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

 

Акт за раждане въз основа на съдебно решение се съставя в срок 3 дни от датата на получаване на решението.

 

Акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина 

 

Акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина, се съставя в следните случаи:

- когато постоянният адрес на майката е на територията на общината, в случай че и двамата родители са български граждани;

- когато постоянният адрес на единия родител е на територията на общината, в случай че другият родител не е български гражданин.

 

Чуждестранният акт за раждане се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961 относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за раждане, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

 

При регистриране на раждане, настъпило в чужбина, данните за името на титуляря, датата и мястото на раждане, полът и установеният произход се вписват в акта за раждане без изменение така, както са вписани в представения препис или в превода на български език на чуждия документ.

 

При регистриране на раждане, настъпило в чужбина, в акта за раждане задължително се вписва българското гражданство на титуляря и на родителя/ите.

 

Когато раждането е настъпило в чужбина, оригинално удостоверение за раждане се издава след съставяне на акт за раждане в Република България.

 

Въз основа на съставения акт за раждане могат да бъдат заявени услуги за издаване на следните документи: