Z6_PPGAHG80014N30QLJOV0112JN7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112JF6

Служби за оказване на помощ и решаване на проблеми

+ Европейска служба по заетостта

Към Агенция по заетостта

Европейската служба по заетостта (EURES) действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз /ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария.

 

Тя е създадена съгласно Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда.

 

Целта на  сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ) e предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците. 

 

„EURES Национален координационен офис” в Република България изпълнява следните задачи:

 • Организиране и ръководство на национално ниво на EURES мрежата;

 • Дейности, свързани с присъединяване на нови членове и партньори към EURES мрежата и мониторинг на дейността;

 • Трансфер на свободни работни места към EURES Портала за професионална мобилност. Трансферът на профили на търсещи работа лица е във фаза на тестово прехвърляне;

 • Провеждане на предварителни обучения на национално ниво за EURES персонал и координиране на участието в специализирани EURES обучения, организирани от ЕКО.

Вид: Европейски служби по заетостта (EURES)

Данни за контакт

Телефон: +3592 805 68 39; +3592 805 68 55

Е-поща: eures@az.government.bg

+ Европейски потребителски център

Към Комисия за защита на потребителите

Европейски потребителски център България към Комисията за защита на потребителите е контактна точка съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове.  Националното звено за контакт оказва подкрепа във връзка с жалби, подадени чрез изградена платформа за онлайн решаване на спорове, като изпълнява следните функции:

 

1. спомага за комуникацията между страните и компетентната структура за алтернативно решаване на спорове, която може да включва:

 

- помощ при подаването на жалбата и, в зависимост от случая, на съответната документация;

 

- предоставяне на обща информация на страните и на структурите за алтернативно решаване на спорове относно правата на потребителите при договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, които се прилагат в държавата членка на звеното за контакт за онлайн решаване на спорове, в чиито рамки действат съответните консултанти за онлайн решаване на спорове;

 

- предоставяне на информация относно функционирането на платформата за онлайн решаване на спорове;

 

- предоставяне на страните на обяснения относно процедурните правила, прилагани от установените структури за алтернативно решаване на спорове;

 

- информиране на жалбоподателя за други средства за правна защита, ако даден спор не може да бъде решен чрез платформата за онлайн решаване на спорове.

 

2. въз основа на практическия опит, натрупан при изпълнението на своите функции, на всеки две години представя на Комисията и на държавите членки доклад за дейността.

 

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите членки е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия.

 

Вид: Онлайн решаване на спорове

 

Данни за контакт

 

Телефон: +3592 986 76 72

 

Е-поща:

 

info@ecc.bg

 

Връзка към интернет страницата на Европейския потребителски център

Вид: Онлайн решаване на спорове

Данни за контакт

Телефон: +3592 986 76 72;

Е-поща: eccnet-bg@ec.europa.eu

+ Единично звено за контакт

Към Министерство на икономиката и индустрията

Единичното звено за контакт е портал за електронни административни услуги, създаден във всяка държава-членка на Европейския съюз, който да улесни предприемачите стартиращи и желаещи да развиват бизнес в сферата на услугите, не само в своята държава, а на територията на целия Европейски съюз.

Изграждането на Единично звено за контакт е задължение на всички държави членки съгласно разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар.

Единичното звено за контакт следва да улесни връзката между бизнеса и административните органи, като същевременно значително се съкратят разходите на предприемачите за стартиране и развиване на бизнес на територията на Европейския съюз.

Чрез Единичното звено за контакт предприемачите получават пълна, точна и актуална информация за:

 • изискванията, които трябва да изпълнят, ако желаят да стартират бизнес в сферата на услугите в конкретна държава членка;

 • координати за връзка с компетентни органи;

 • средства и условия за достъп до публични регистри и бази данни;

 • информация за средствата за защита, които са налични в случай на спор между доставчиците и компетентните органи, между доставчиците и получателите на услуги или между отделните доставчици на услуги;

 • информация за контакт с релевантни сдружения или организации, различни от компетентните власти, към които доставчиците или потребителите на услуги биха могли да се обръщат за информация или други въпроси;

 • възможност онлайн да заявят и извършват необходимите административни процедури и да изпращат и получават документи изцяло по електронен път.

Вид: Единични звена за контакт

Данни за контакт

Е-поща: psc-bg@mee.government.bg

+ Звенo за контакт относно продукти в строителството

Към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Звеното за контакт относно продукти в строителството е портал, създаден във всяка държава-членка на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Звеното за контакт относно продукти в строителството трябва да улесни свободното движение на строителни стоки чрез предоставяне на информация и услуги за:

 • правилата, приложими при влагането, сглобяването и монтажа на даден тип строителен продукт;

 • разпоредбите, които имат за цел изпълнението на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на всеки строителен продукт на територията на всяка държава-членка. Звената за контакт относно продукти в строителството може също да предоставят на икономическите оператори и допълнителна информация или мнения. За предоставянето на допълнителна информация звената за контакт относно продукти в строителството следва да могат да начисляват такси, съразмерни на разходите за предоставянето на такава информация или мнения.

Вид: Звена за контакт относно продукти в строителството

Данни за контакт

Телефон: +359 2 94 05 238; +359 2 987 25 17

Е-поща: cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

+ Звено за контакт относно продуктите

Към Министерство на икономиката и индустрията

Звеното за контакт относно продуктите имат за цел да намалят риска за предприятията техните продукти да не получат достъп до пазара на съответната избрана за местоназначение държавата-членка.

Изграждането на Звено за контакт относно продуктите е задължение на всички държави членки съгласно разпоредбите Регламент (ЕО) 764/2008 и цели да укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на свободното движение на стоки.

Звената за контакт относно продукти осигуряват следната информация:

 • технически правила, приложими към конкретен тип продукт на територията, в която са установени тези звена за контакт относно продукти, и информация дали този тип продукт подлежи на изискване за предварително разрешение съгласно законодателството на тяхната държава-членка, както и информация относно прилагането на принципа на взаимно признаване и прилагането на Регламент (ЕО) 764/2008 на територията на тази държава-членка;

 • данните за контакт на компетентните органи в рамките на тази държава-членка, с помощта на които те могат да бъдат открити директно, включително данните на органи, отговорни за надзора на изпълнението на съответните технически правила на територията на тази държава-членка;

 • правните мерки и процедури, съществуващи на територията на тази държава-членка, в случай на спор между компетентните органи и стопански субект.

Вид: Звена за контакт относно продуктите

Данни за контакт

Телефон: + 359 2 940 73 36; + 359 2 940 75 22

Е-поща: infopointBG@mi.government.bg

+ Национален помощен център във връзка с професионалните квалификации

Към Национален център за информация и документация

Директива 2013/55 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации, регламентира създаването в държавите-членки на Европейския съюз национални центрове за помощ. Тяхното функциониране допринася за:

 • насърчаване на свободното движение на професионалисти;

 • осигуряване на по-ефективно и прозрачно признаване на професионалните квалификации;

 • ефективно сътрудничество между институциите за признаване в различни страни;

 • преодоляване на съществуващите бариери пред гражданите в тяхната трудова мобилност.

В Република България Националният център за информация и документация поема ролята Център за оказване на помощ във връзка с професионалните квалификации, като изпълнява следните функции:

 • предоставя на гражданите контактните точки в останалите държави-членки необходимата им информация във връзка с признаването на професионални квалификации, предвидено в настоящата директива, например информация относно националните разпоредби, регламентиращи професиите и упражняването им, включително социалното законодателство и, при необходимост, етичните норми;

 • съдейства на гражданите за упражняване на правата им, предвидени в настоящата директива, при необходимост в сътрудничество с останалите контактни точки и компетентните органи на приемащата държава-членка.

Вид: Национални помощни центрове във връзка с професионалните квалификации

Данни за контакт

Телефон: +359 2 817 38 62, +359 2 817 38 54

Е-поща: reg_prof@nacid.bg

+ Национално звено за контакт във връзка с трансграничното здравно обслужване

Към Национална здравноосигурителна каса

Национално звено за контакт във връзка с трансграничното здравно обслужване е помощен център, създаден във всяка държава-членка на Европейския съюз съгласно Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Директивата определя условията, при които пациентите могат да пътуват до друга страна от Европейския съюз с цел лечение, и условията, при които се възстановяват разходите им. Национално звено за контакт във връзка с трансграничното здравно обслужване предоставя на потребителите информация за:

 • доставчиците на здравно обслужване, включително, при поискване, информация за конкретни права на доставчиците да предоставят услуги или за всякакви ограничения по отношение на дейността им;

 • стандартите и насоките на здравното обслужване, както и доставчици на здравно обслужване, които прилагат тези стандарти и насоки;

 • качеството и безопасността, определени от държавата-членка по местолечение;

 • достъпността на болниците за лица с увреждания;

 • правата на пациентите, процедурите за подаване на жалби и механизмите за защита, в съответствие със законодателството на посочената държава-членка, както и правните и административните възможности за решаване на спорове, включително при вреди, претърпени в резултат на трансгранично здравно обслужване.

Вид: Национални звена за контакт във връзка с трансграничното здравно обслужване

Данни за контакт

Телефон: +359 2 965 9116; +359 2 965 9158

Е-поща: crossbordercare@nhif.bg

+ Национално информационно бюро по химикали

Към Министерство на околната среда и водите

Националното информационно бюро по химикали изпълнява ролята на помощен център, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Целите на Регламента са свързани с гарантиране високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, свободното движение на вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, като същевременно повиши конкурентоспособността и иновацията, както и насърчаване разработването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества.


Националното информационно бюро по химикали:

 • осигурява информация относно основните задължения на физически и юридически лица, произтичащи от разпоредбите на:

  • Регламент REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали;

  • Регламент CLP за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;

  • Директива СЕВЕЗО за контрол на риска от големи аварии;

  • Друго приложимо законодателство в областта на химикалите (детергенти, износ и внос на определени опасни вещества, съхранение на химикали, устойчиви органични замърсители, ограничени вещества за употреба е електрическо и електронно оборудване).

 • подпомага компаниите при определяне на специфичната им роля по отношение на законодателството по химикали /вносители, производители, разпространители (дистрибутори), потребители по веригата/ и техните съпътстващи отговорности и задължения;

 • предоставя насоки на предприятията по отношение на изискванията относно прилагането и налагането на Регламент REACH и CLP на национално ниво.

Вид: Звена за контакт относно продуктите

Данни за контакт

Телефон: 02/93974837